Algemene Voorwaarden

Inleiding

In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van Retelli. In eerste instantie wijst Retelli alle Algemene Voorwaarden van andere partijen van de hand, tenzij dit bij overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. Tevens kunt u geen andere rechten ontlenen dan in deze Algemene Voorwaarden weergegeven.

Bedrijfsgegevens

Aanbieder is gevestigd aan de Tolboomweg 6, 3784XC, te Terschuur.
Retelli is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 78702585.

Definities

Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Verkoper: Retelli, zoals weergegeven in artikel 1;
Consument: ieder natuurlijk persoon welke een product afneemt van verkoper, onder natuurlijk persoon wordt een ieder verstaan die niet een product afneemt handelend vanuit beroep of bedrijf;
Product: goederen zoals aangegeven op de website of in de fysieke locatie van verkoper, bestemd voor verkoop. Hieronder begrepen (elektrische) voertuigen  en aanverwante toebehoren;
Winkel/Showroom: de fysieke locatie van verkoper, waar producten aangeboden worden, diensten verleend en werkzaamheden worden verricht.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen verkoper en consument tot stand komt;
Partijen: Verkoper en consument tezamen genoemd;
Schriftelijke Communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden van verkoper zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen verkoper en consument. Algemene Voorwaarden van iedere andere partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van verkoper niet van toepassing.

Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.

Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen.

De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere overeenkomsten tussen verkoper en consument.

Overeenkomst

De Overeenkomst beziet op de (ver)koop van een Product aangeboden door Verkoper. De Overeenkomst komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding artikel 6:217 BW.

Het aanbod bestaat uit producten zoals getoond op de website of in de showroom van verkoper. Indien Consument overgaat op aanschaf van een door Verkoper aangeboden product geldt de aanschaf als aanvaarding van de Overeenkomst.

Aanbieder behoudt het eigendom van het door haar aan de consument verkochte product zolang de consument het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De consument is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige behandeling van het product en beschikt niet over het recht om de goederen aan derden af te staan, in onderpand te geven, te belenen, uit de ruimte van levering te verwijderen of te doen verwijderen totdat de gehele koopsom (inclusief eventueel daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

Prijzen van producten zijn zoals weergegeven op de website of in de showroom van verkoper en zijn inclusief btw. Het staat partijen in geen geval vrij om eenzijdig de overeenkomst of gedeeltes van de overeenkomst te wijzigen.

Levering

Voordat een product aangeschaft via de website wordt verzonden, dient Consument het volledige aankoopbedrag te voldoen.

Het aankoopbedrag dient volledig voldaan te worden op de via de website aangegeven wijze, voordat het product wordt verzonden. De kosten voor verzending vallen voor rekening van Consument. Deze kosten dienen tegelijkertijd met het aanschafbedrag van de producten voldaan te worden.

Een Product welke niet bestaat uit een onderdeel of toebehoren van een motorfiets, maar een gehele motorfiets of soortgelijk Product, dan wel een product waarbij tenaamstelling benodigd is, wordt in eerste instantie niet geleverd aan Consument door Verkoper. Consument is  verantwoordelijk voor de vervoer van het product, zoals genoemd in artikel 5 lid 4.

Indien verkoper na overleg instemt op de bezorging van het in artikel 5 lid 4 genoemde soort product, dient consument hiervoor een vergoeding te voldoen.

De hoogte van de vergoeding wordt per situatie bepaald en is onder andere, maar niet uitsluitend, afhankelijk van het te leveren product, tijdstip van levering en afstand tot locatie van levering. De vergoeding als bedoeld in artikel 5 lid 6 dient voldaan te zijn, voordat verkoper overgaat tot levering van het product.

Verzending en levering gebeuren altijd naar/op het door consument aangegeven adres. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden, voor schade ontstaan door foutieve opgave van adresgegevens. Consument is daarmee altijd verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens.

Retournering website

Indien een product via de website van verkoper is aangeschaft, heeft Consument het recht om het product binnen een periode van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen te retourneren. Na deze melding heeft de consument nogmaals 14 dagen om de artikelen terug te sturen.

Vanaf het moment dat de klant gebruikt maakt van het recht op retour stort verkoper binnen 14 dagen het bedrag terug op het door Consument voor de aanschaf gebruikte rekeningnummer. Retournering dient te gebeuren naar het op de website aangegeven adres.

Indien mogelijk verzoekt Verkoper Consument het Product in de originele verpakking retour te sturen. Consument heeft de mogelijkheid om het Product in een andere verpakking retour te sturen, zolang deze verpakking geen onderdeel is van het originele Product. Kosten voor retournering komen voor rekening van Consument, tenzij verkoper hierop een schriftelijk uitzondering maakt.

Beoordeling van het geretourneerde product staat aan de zijde van verkoper. Indien het Product beschadigd blijkt bij retournering vervalt het recht op vergoeding van het aanschafbedrag, tenzij de beschadiging de originele reden voor retournering is. Het recht op retour, zoals beschreven in deze bepaling, is van toepassing op alle Producten van Retelli m.u.v. de elektrische scooters.

De consument heeft het recht om de elektrische scooter te retourneren voordat de tenaamstelling heeft plaatsgevonden. De consument heeft het recht de elektrische scooter voor de tenaamstelling eerst uitvoerig te testen. Zodra de tenaamstelling is uitgevoerd door Retelli of andere verkopende partij van Retelli, vervalt de retourrecht. Besluit de consument dat de tenaamstelling voor aflevering en proefrijden door de verkopende partij te voltooien, dan vervalt de retourrecht.

Retourneren winkel

Een Product aangeschaft in de fysieke winkel van verkoper, kan alleen geretourneerd worden indien de verpakking van het product ongeopend is en/of het Product ongebruikt is en de originele aankoop bon aanwezig is.

Producten welke beschadigd worden geretourneerd worden niet ter retournering geaccepteerd. Het staat Verkoper vrij om consument om voor in de fysieke winkel aangeschafte producten van een tegoedbon te voorzien, in plaats van teruggave van het volledige aankoopbedrag bij retournering.

Hetgeen in artikel 7 lid 3 bepaald, vervalt indien de reden voor retournering het niet naar behoren werken en functioneren van het product inhoudt. Dit geldt alleen binnen de bij aanschaffing aangegeven garantieperiode.

Indien de retournering gebeurt vanwege het niet naar behoren werken en functioneren van het Product, staat het Verkoper vrij hetzelfde als een (soort)gelijk Product, ter vervanging beschikbaar te stellen aan Consument, in plaats van vergoeding van het aanschafbedrag. Beoordeling van het gebrek aan het Product komt aan Verkoper toe.

Reparatie

Verkoper beschikt over de mogelijkheid om producten te repareren. Reparatie zal geschieden op de fysieke locatie van verkoper, tenzij anders aangegeven. Reparatie gebeurt kosteloos indien de schade valt onder de schade als aangegeven in de garantie.

Schade welke niet valt onder de garantie is in ieder geval maar niet uitsluitend schade ontstaan door:

Nalatigheid of onzorgvuldigheid jegens het Product door Consument;

Directe of indirecte schuld van Consument;

Directe of indirecte schuld van een derde, welke niet Consument is;

Het zelf of door een niet gecertificeerde derde laten aanpassen van het Product;

Het zelf of door een niet gecertificeerde derde laten repareren van het Product.

Indien het Product binnen de garantieperiode valt en Consument niet in staat blijkt het Product bij Verkoper af te leveren voor reparatie, zal verkoper het product ophalen en de redelijk gemaakte kosten voor vervoer doorberekenen aan de consument.

Verkoper geeft een termijn aan waarin de reparatie van het Product plaats van vinden. Voor reparaties die buiten de garantie vallen, zal verkoper extra kosten in rekening brengen bij consument.

Garantie

Consument heeft recht op een goed werkend Product. Indien het Product niet naar behoren werkt, kan Consument gebruik maken van garantie door middel van de klachten en reparatie procedure.

Consument heeft in ieder geval twee jaar recht op garantie, met uitzondering van extra bijgekochte of gegeven garantie en fabrieksgarantie. Onder garantie vallen schades die niet voortkomen uit het handelen van Consument of enige derde.

Verkoper repareert het Product kosteloos indien de schade onder de garantie valt. Indien reparatie van het Product niet mogelijk blijkt, heeft Consument recht op een vervangend Product.

Aansprakelijkheid

Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Verkoper en – indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat betaald is ten tijde van aanschaf van het Product.

Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Verkoper.

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. In geen geval is Verkoper aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of (personeel van) Verkoper.

Verkoper is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke Consument, enig andere (rechts)persoon of derde lijdt door ondeugdelijk of onbehoorlijk gebruik van het Product. Behoorlijk gebruik van het Product is de Consument zijn eigen verantwoordelijkheid.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper.

Beleid bij Klachten

Consument dient enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijke termijn, na ontdekking van een gebrekkig Product te melden. De termijn voor melding is in ieder geval 7 dagen na ontdekking van het gebrek. Hierbij geldt dat de termijn begint te lopen vanaf het moment dat Consument het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Verkoper zal na bekendmaking van de klacht binnen 7 dagen contact opnemen, om de klacht en verder te ondernemen stappen te bespreken. Consument dient Verkoper altijd de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. Per gebrek wordt tussen Partijen een redelijke termijn vastgesteld. Indien een melding bestaat uit meerdere gebreken, wordt er voor elk gebrek een passend termijn voor herstel bepaald.

Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek is altijd aan de zijde van Verkoper.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@retelli.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via StichtingWebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Privacy en gegevens van consumenten

Verkoper conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

Overmacht

Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Verkoper ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is Verkoper niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.

Verkoper heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Hierbij ontstaat geen recht op de teruggave van gelden.

Indien Verkoper een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Consument zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepalingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, Komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep gedaan kan worden.

Nawerking

Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Strijdige clausules

Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit geldt alleen indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval gelden de bepalingen, zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

Niet naleving Algemene Voorwaarden

Indien Consument zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden, heeft Verkoper het recht om te weigeren verdere Diensten voor Consument uit te voeren.

Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen Consument en Verkoper, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Forumkeuze

De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Hebt u vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden?
Neem dan gerust contact op via het onderstaande e-mailadres!

info@retelli.nl

Versie 2024