Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Retelli. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail verzendt aan ons. Wij leggen u duidelijk uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we u duidelijk inzicht in hoe u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking.

‘Retelli is de specialist in de verkoop van elektrische voertuigen voor zowel consument als bedrijf. Alle voertuigen zijn voorzien van een EEC keurmerk tenzij anders is aangegeven, daarbij kunnen wij als RDW erkend bedrijf het voertuig direct op uw naam zetten. Wij regelen alles voor u!’

Omdat we in verschillende situaties persoonsgegevens verwerken (of laten verwerken), hebben we gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. Vaak zijn er namelijk situaties waarin Retelli uw persoonsgegevens dient te verzamelen en te verwerken/gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het verrichten van werkzaamheden op locatie. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens aan ons kunt laten weten.

Retelli neemt uw privacy erg serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving. Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland.

Hebt u het idee dat er niet op correcte wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens?
Aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen!

Categorie persoonsgegevens

Voor ons is het noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens op te vragen om onze gebruikers zo goed mogelijk te kunnen helpen. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) opvragen:

Voornaam en achternaam;
Adresgegevens; 
(Persoonlijk) e-mailadres;
Telefoonnummer;
Rijbewijsnummer; 
Geboortedatum; 

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door Retelli.

Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Op grond van de AVG wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie: de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Retelli of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden.

Er zijn een aantal doelen waar Retelli uw persoonsgegevens voor verzameld;

Contact opnemen

Indien u op enige wijze contact hebt opgenomen met Retelli, worden de door u opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder contact.

Verkoop consument

Voor iedere verkoop aan een consument worden bepaalde gegevens verwerkt, waaronder naam, leeftijd, contactgegevens en adres. Het adres is tevens benodigd voor de levering van het product. Indien er en tenaamstelling plaatsvindt zal het nodig zijn om het rijbewijs van de persoon waarvoor de tenaamstelling benodigd is in te zien en te verwerken.

Overeenkomst bedrijf

Indien er een overeenkomst is gesloten met een bedrijf dienen hiervoor in ieder geval de gegevens van degene die de overeenkomst aangaat verwerkt te worden, alsmede het afleveradres en bedrijfsgegevens als KvK en dergelijke.

Boekhouding

Retelli is wettelijk verplicht om er een gedegen boekhouding op na te laten. Hiervoor worden de gegevens bewaard die redelijkerwijs op offertes en facturen aanwezig zijn. Denk hierbij aan naam en adres en indien nodig bankgegevens.

Nieuwsbrief

De gegevens welke verwerkt worden voor het toezenden van de nieuwsbrief is in ieder geval uw e-mailadres. Mogelijk worden andere gegevens als uw naam verwerkt.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Periode van opslag

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van persoonsgegevens is.

Contact opnemen

Indien het contact niet lijdt tot het verrichten van een dienst of werkzaamheden, worden de door u opgegeven gegevens bewaard voor een termijn van maximaal 2 jaar.

Verkoop consument

Voor de verkoop van een product worden de verwerkte gegevens voor 7 jaar bewaard. Dit heeft tevens betrekking op gegevens verwerkt voor de opstelling van facturen.

Tenaamstelling

Voor de tenaamstelling van een voertuig worden de gegevens voor een termijn van 9 jaar bewaard, zoals voorgeschreven en gehanteerd door het RDW.

Overeenkomst bedrijf

Alle gegevens met betrekking tot een overeenkomst gesloten met een bedrijf, worden in ieder geval bewaard voor de periode dat de overeenkomst actief is. Op het moment dat de overeenkomst is afgelopen of voltooid, worden de verwerkte gegevens bewaard voor 7 jaar .

Boekhouding

Voor het voeren van een gedegen boekhouding dienen wij persoonsgegevens welke verbonden zijn aan financiële doeleinden te bewaren voor een termijn van minimaal 7 jaar, mogelijk te vermeerderen met 5 jaar voor de interne boekhouding.

Cookies

Wat zijn cookies eigenlijk? Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan de website kunnen worden geplaatst op de harde schijf van uw computer, telefoon of tablet. Deze tekstbestandjes hebben daarmee de mogelijkheid om bepaalde gegevens van u te verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die het mogelijk maken om verschillende bezoekers uit elkaar te houden.

Retelli maakt gebruik van analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie over de manier waarop de website gebruikt worden. Deze informatie maakt het voor Retelli mogelijk om de website te evalueren en te verbeteren.

Hieronder vindt u een overzicht van de analytische cookies welke Retelli plaatst.

Cookie

Doel

Opslagperiode

_ga

Analytische cookie die websitebezoek meet en gebruikt wordt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

24 maanden

_gat

Wordt gebruikt zodat Google Analytics en onze website naar behoren blijven functioneren. Wordt geplaatst tijdens het eerste bezoek aan de site en wordt later geüpdatet bij terugkerende bezoeken.

1 minuut

_gid

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

24 uur

Ontvangers van persoonsgegevens
Retelli deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal Retelli zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG.

Om de beste service te garanderen vanuit Retelli, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij u een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van u ontvangen.

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van u ontvangen:

Webdesigner
Voor het beheer van de website maakt Retelli gebruik van Wielink websolutions. Wielink websolutions is niet bevoegd om persoonlijke informatie in te zien van betrokkenen

Boekhouder
Voor het voeren van een gedegen boekhouding is het mogelijk dat persoonlijke gegevens worden verwerkt door een boekhouder. Dit zijn strikt noodzakelijke gegevens, welke tevens staan op facturen.

RDW
Het RDW verwerkt gegevens voor de kentekenregistratie/tenaamstelling. Meer weten over hoe het RDW omgaat met uw persoonsgegevens? Raadpleeg dan hier de privacyverklaring van het RDW.

Belastingdienst/overheidsinstanties
Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Retelli. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend, zijn ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.

Ook wordt uw bezoek aan de Retelli website beveiligd door middel van een HTTPS beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Retelli privé is. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens website bezoek veilig blijven.

Fysieke gegevens worden in een afgesloten ruimte bewaard.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Hieronder geven we u een overzicht van de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en ons gebruik hiervan. Hoewel we bij Retelli op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk u toch te wijzen op de rechten die u in het kader van de AVG hebt.

a.     Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Te allen tijde hebt u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Retelli zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

b.     Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Kloppen uw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan hebt u het recht om dit te laten rectificeren door Retelli.

c.     Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Volgens de AVG hebt uhet recht, indien redelijk en mogelijk, Retelli te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij.

d.     Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

U hebt in bepaalde gevallen het recht om Retelli te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Retelli uw persoonsgegevens vernietigen:

Retelli heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Retelli de gegevens voor verzameld heeft.

U hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Retelli om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.

U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan de belangen van Retelli met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan hebt u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.

Wanneer Retelli uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, hebt udirect de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer Retelli een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Retelli verplicht om uw gegevens te wissen.

Wanneer u als betrokkene jonger dan 16 jaar bent en Retelli uw gegevens via de website heeft verzameld, dan kunt u vragen aan Retelli de gegevens direct te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

e.     Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Retelli niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

f.      Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

Een e-mail aan info@retelli.nl is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van uw rechten. Twijfelen wij eraan of u bent wie u zegt dat u bent? Dan kunnen we u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren. Hierbij vragen we u altijd om een kopie van het identiteitsbewijs, zoals dit is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn.

Plichten

Retelli verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Retelli de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van ons Privacy Statement. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de website van Retelli.

Retelli behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Retelli dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Retelli. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

info@retelli.nl

Versie 2024